TRUSTING HORSES

Version 2015/1

  1. Allmänna bestämmelser

1.1 Endast  dessa Allmänna Affärsvillkor (AA)  utgör avtalet mellan Trusting Horses och dess klient.

1.2 Genom registrering för, eller uppdrag till,  en tjänst som Trusting Horses kan erbjuda, godkänner klienten dessa AA och dess bestämmelser.

1.3 ‘TH’  betyder i dessa  AA ’Trusting Horses’. Där TH nämnds inkluderar det instruktören som agerar för TH.

1.4 ‘Häst’ betyder i dessa  AA: hästen, ponnyen eller åsnan som används för lektionen eller kursen.

1.5 ‘Klient’ eller ’deltagare’ betyder i dessa AA:  varje person eller företag som med TH har ingått i ett avtal som menat i dessa AA, inklusive deltagare med häst och de som är åskådare utan häst.

1.6 ’Skriftligt’ betyder: via  brev eller  e-post adresserat till TH.

  1. Hälsa och säkerhet

2.1 Genom att boka en lektion eller kurs förklarar klienten att han/hon under lektionen är vid god hälsa och kan klara av krävande fysiska ock psykiska övningar.

2.2 TH rekommenderar att deltagaren med häst använder en godkänd skyddshjälm. Klienten accepterar fullt ansvar för eventuella konsekvenser av att avstå från att använda sådan hjälm.

2.3. Deltagare under år 18 år får endast delta i en lektion eller kurs efter skriftligt medgivande av sina föräldrar eller sin  lagliga ställföreträdare. Dessa deltagare måste bära en  godkänd skyddshjälm vid ridning.

2.4 TH har rätt att utesluta en deltagare om den enligt TH’s uppfattning under lektionen eller kursen uppsåtligen eller av grov oaktsamhet sätter i fara sig själv en tredje part och/eller någon häst. I så fall återbetalas kursavgiften ej.

2.5 I andra fall av sådan fara äger TH rättigheten att utesluta en deltagare eller en häst. I så fall sker återbetalning i proportion till lektionens resterande tid som då inte används av deltagaren.

2.6 Den som med hästar är oerfaren uppmanas att endast delta med en lugn häst.

2.7 Om en olycka händer under en lektion eller kurs förbehåller TH sig rätten att tillkalla nödvändig hjälp av läkare eller veterinär; om det medför kostnader då ansvarar deltagaren eller dess lagliga ställföreträdare för betalning. I fall deltagaren då måste avstå från att vidare delaga i lektionen eller kursen, återbetalas kursavgiften ej.

2.8. Unga och/eller oerfarna hästar och hingstar kan endast vara med på en lektion eller kurs efter föregående skriftligt tillstånd därtill av TH.

2.9 Hur hästarna hålls på kursplatsen beror helt på den lokala situationen. Släppa ut hästarna (oskodda eller med skor) tillsammans är helt på egen risk för deltagaren och/eller hästägaren .

2.10Genom registrering för, eller uppdrag till en lektion eller kurs garanterar deltagaren att hästen har ett giltigt vaccinationsintyg mot influensa,  är avmaskad, samt är fri från sjukdomar och annat som annars rimligtvis skulle förhindra dess användning i – kort sagt – kursen. I fall enligt THs åsikt hästen rimligtvis inte är i gott skick har TH alltid rätt att avstänga den från deltagande.  I så fall återbetalas kursavgiften ej.

2.11 TH har alltid rätt att bestämma vilken typ av material (som grimma och grimskaft) kommer att användas. En bra utrustning är viktig för att arbeta med hästar på ett säkert sätt.

2.12 Deltagare bör använda lämpliga kläder och särskilt bra/stadiga skor eller stövlar. TH förbehåller sig rätten att utesluta deltagare som inte uppfyller dessa krav. I så fall återbetalas kursavgiften ej.

  1. Väderförhållanden

3.1 Dåligt väder är ingen anledning att inte låta lektionen eller kursen bli av.

3.2 Bestämmelsen i punkt 3.1. gäller ej om enligt bedömning av TH dåligt väder skulle kunna skada säkerheten för deltagare och/eller hästar  under  lektionen eller kursen.

3.3 I fall en deltagare väljer att inte deltaga på grund av dåligt väder, återbetalas kursavgiften ej.

  1. Betalning och deltagande

4.1 Registrering för en lektion eller kurs som oavsett längden därav äger rum på en dag, är först definitiv efter betalning av deltagaravgiften inte senare än 7 dagar före lektionen eller kursen.  Information om bank och konto finns på www.trustinghorses.com.

4.2. Registrering  för en lektion  eller kurs som kommer att vara två eller tre dagar med två eller flera deltagare med häst är först definitiv efter betalning av deltagaravgiften inte senare än 14 dagar före kursen. Information om bank och konto finns på  www.trustinghorses.com.

4.3 Registrering för en lektion  eller en kurs som kommer att vara längre än tre dagar med två eller flera deltagare med häst,  är först definitiv efter betalning av deltagaravgiften inte senare än 21 dagar före kursen. Information om bank och konto finns på  www.trustinghorses.com.

4.4 I undantagsfall, med tillstånd av TH,  kan ovannämnda tidsfrister hävas.

4.5 Till priset för alla lektioner och kurser tillkommer moms.

4.6 TH ger inte särskilda betalningsvillkor, som betalning i omgångar.

  1. Avbokning

5.1 Vid avbokning av TH flyttas lektionen eller kurssen till en annan tid, i nära samråd med deltagaren eller deltagarna med häst. Om förskjutningen inte är möjligt, äger deltagarna rätt till full återbetalning av deltagaravgiften.

5.2 Vid avbokning av deltagaren med häst inom 7 hela dagar före dagen då lektionen eller kursen skulle starta, sker ingen återbetalning av deltagaravgiften.

5.3 Vid avbokning av deltagaren med häst inom 8 t.o.m 14  hela dagar innan början av lektionen eller kursen, är den skyldig att betala 50% av deltagaravgiften. Vid avbokning av deltagaren med häst  inom 15 t.o.m. 21 hela dagar innan början av lektionen eller kursen, är den skyldig att betala 25% procent av deltagaravgiften. För avbokningar som görs inom 22 eller fler dagar innan lektionen eller kursen börjar är deltagaren skyldig att betala 10% av deltagaravgiften. .

5.4Vid avbokning av deltagaren med häst eller i fall den önskar ändring av tidpunkten för lektionen eller kursen, gäller alltid också en avgift på Kr. 250,– .

5.5 I undantagsfall, med tillstånd av TH,  kan TH avstå från i kap. 5-2-5.4 nämnda villkoren.

  1. Skador och försäkringar

6.1 TH ansvarar inte för vilken skada eller förlust som helst, orsakad av deltagaren och tillfogad personer, djur eller andras egendom.

6.2 Om deltagaren använder en häst, gäller denna uteslutning av ansvar även för skada som djuret tillfogar vem eller vad som helst.

6.3 Genom att boka en lektion eller kurs erkänner deltagaren att den är försäkrad mot krav på grund av ansvarsskyldighet.

6.4Genom att boka en lektion eller kurs erkänner deltagaren att  den under lektionen eller kursen har en giltig sjukvårdsförsäkring.

  1. Rättigheter på foto-, film- och kursmaterial
  2. 1 Det är förbjudet att utan skriftligt tillstånd av TH  använda audiovisuella hjälpmedel.

7.2 Det är förbjudet att utan skriftligt tillstånd av TH  helt eller delvis på något sätt publicera eller offentliggöra foton, filmer och annan form av ljud- eller videoinspelningar, tagna under lektionen eller kursen.

7.3Vilket audiovisuellt material som helst, taget under lektioner eller kurser kan offentliggöras  av eller på uppdrag av TH som undervisnings- eller reklammaterial  utan samtycke av vem som helst och utan skyldighet till någon avgift.

7.4 Det är förbjudet att deltagare, utan skriftligt tillstånd av TH,  publicerar eller lämnar ut material (eller delar därav) som har använts under lektionen eller kursen.

  1. Undervisningsmetoder

8.1 Alla undervisningsmetoder bestämms av TH.

8.2 TH förbehåller sig rätten att under sin  coaching av människa och häst, uttrycka både sin åsikt om deltagarens uppförande och personliga utveckling och sin uppfattning om hästens karaktär, utbildning samt talang .

  1. Gäster

9.1 Om deltagaren med häst önskar ta med åskådare till lektionen  eller kursen,  bör det vara samstämmigt med TH.  Avtalet kan innebära att åskådaren, enligt TH’s önskan,  betalar ett visst belopp för sin närvaro.

9.2 Deltagare accepterar närvaro under lektionen eller kursen av personer som är närvarande på begäran av TH.

9.3 Dessa Allmänna Affärsvillkor gäller även åskådare i tillämpliga delar.