TRUSTING HORSES

Versie 2015/1

1. Algemene bepalingen

1.1 Enkel deze Algemene Voorwaarden vormen de overeenkomst tussen Trusting Horses en haar cliënt.

1.2 Door inschrijving voor,  dan wel opdrachtverlening tot, enige dienst die zal worden verleend door of namens Trusting Horses verklaart de cliënt zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

1.3 ‘TH’ staat hierna voor Trusting Horses. Waar TH wordt genoemd, wordt de instructeur die optreedt namens TH daaronder begrepen.

1.4 Met ‘paard’ wordt bedoeld het paard, de pony of de ezel die voor de les of cursus wordt gebruikt.

1.5 De ‘cliënt’ of de ‘cursist’ staat hierna voor iedere persoon of ieder bedrijf waarmee TH een overeenkomst heeft gesloten als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden, daaronder begrepen zij die aan een les of cursus deelnemen met een paard alsmede zij die als toeschouwer zonder paard deelnemen.

1.6 ‘Schriftelijk’ betekent hierna zowel per brief, fax of e-mail (telkens te adresseren aan TH).

2. Gezondheid en veiligheid

2.1 Door een les of cursus te boeken geeft de cursist aan dat hij/zij op het moment van de les(s)en beschikt over een gezondheid die de mogelijk fysiek en mentaal veeleisende oefeningen tijdens de les(sen) niet in de weg staat.

2.2 Het tijdens rijden dragen van een goedgekeurde veiligheidscap wordt sterk aanbevolen. De cursist aanvaardt zelf volledige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen daarvan indien van het dragen van een cap wordt afgezien.

2.3. Deelnemers jonger dan 18 jaar mogen slechts deelnemen aan een les of cursus na voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe door hun ouders dan wel wettelijke vertegenwoordiger. Deze deelnemers zijn verplicht een goedgekeurde veiligheidscap te dragen bij oefeningen die rijden met zich meebrengen.

2.4 TH heeft te allen tijde het recht om een cursist(e) die naar haar oordeel tijdens de lessen de veiligheid van zichzelf of derden en/of dier(en) of goed(eren)  opzettelijk of door ernstige onachtzaamheid in gevaar brengt van verdere of partiële deelname uit te sluiten.  In een dergelijk geval wordt het cursusgeld niet gerestitueerd.

2.5 Om overige veiligheidsredenen heeft TH het recht om een deelnemer te beletten het voor de les of cursus gebruikte dier (verder) te gebruiken. In een dergelijk geval vindt restitutie plaats van het lesgeld naar rato van de tot dan gebruikte lestijd.

2.6 Onervaren deelnemers wordt aangeraden enkel deel te nemen met/op kalme en ervaren paarden.

2.7 Bij een ongeval tijdens de les of cursus behoudt TH zich het recht voor de noodzakelijke medische hulp in te (doen) roepen, voor de verlening waarvan de cursist (of bij minderjarigen: diens ouders of wettige vertegenwoordiger) volledig financieel verantwoordelijk is resp. zijn en blijven.

2.8. Jonge en/of onbeleerde paarden alsmede hengsten mogen enkel aan een les of cursus meedoen na voorafgaande schriftelijke instemming daartoe door of namens  TH.

2.9 De wijze van stalling op de les -, of cursuslocatie is geheel afhankelijk van de situatie ter plaatse. Het in groepsverband loslaten van de voor de cursus meegebrachte of beschikbare dieren (al of niet voorzien van hoefijzers) geschiedt geheel voor eigen risico van de cursist.

2.10 Door aanmelding voor de les of cursus garandeert de cursist dat het door hem/haar meegebrachte dier voldoende recent is geënt tegen influenza en ontwormd, alsmede vrij is van ziektes en overigens geschikt is om in de les(sen) te worden gebruikt.

2.11 TH heeft altijd het recht om te bepalen met welk soort hulpmiddelen (zoals halsters en lijnen) zal worden gewerkt. Een goede uitrusting is van belang voor de veiligheid.

2.12 De cursist dient tijdens de les of cursus daartoe geschikte kleding te dragen, in het bijzonder goed schoeisel. TH behoudt zich het recht voor cursisten die niet daaraan voldoen uit te sluiten van deelname aan (een deel van) de les of cursus.

3. Weersomstandigheden

3.1  Slechte weersomstandigheden zijn geen reden een les of cursus niet te laten doorgaan.

3.2 Het bepaalde in lid 1. lijdt enkel uitzondering indien naar beoordeling van TH door de slechte weersomstandigheden de veiligheid van mens en dier tijdens – of op weg naar – de les of cursus in gevaar zou kunnen komen.

4. Betaling en Deelname

4.1 Inschrijving voor een les die ongeacht de duur ervan op één dag plaats vindt, is definitief na overmaking van de deelnamekosten uiterlijk 7 dagen voor de dag van de les. De bankgegevens staan op www.trustinghorses.com.

4.2. Inschrijving voor een cursus die op twee of drie dagen plaatsvindt met twee of meer cursisten is definitief na overmaking van het lesgeld uiterlijk  1o dagen voor de dag van de cursus.

4.3 Inschrijving voor een cursus die langer duurt dan drie dagen met twee of meer cursisten is definitief na overmaking van het lesgeld uiterlijk  14  dagen voor de dag van de cursus.

4.4 In uitzonderingsgevallen, uitsluitend ter beoordeling van TH, kan van de voornoemde termijnen worden afgeweken.

4.5 Alle lessen en cursussen zijn – tenzij anders aangegeven – onderworpen aan BTW tegen het geldende tarief.

4.6 TH verschaft geen speciale betalingsvoorwaarden, zoals betaling in termijnen.

5. Annulering 

5.1 Bij annulering door TH , om welke reden dan ook, wordt de les of cursus in onderling overleg verplaatst naar een ander tijdstip. Als verplaatsing niet mogelijk is, dan heeft de cursist(e) recht op volledige teruggave van de deelnamekosten.

5.2 Bij annulering door de cursist(e)  binnen 3 volle dagen voor de dag waarop de les of cursus begint, vindt restitutie van de deelnamekosten niet plaats.

5.3 Bij overige annuleringen of  door de cursist gewenste verandering van de les-, of cursus dag(en) wordt altijd €25,- administratiekosten in rekening gebracht.

5.4 Bij annulering door de cursist(e) binnen 7,6, 5 of 4  volle dagen voor de dag van aanvang van de les of cursus, verplicht de cursist zich tot betaling van 50% van de verschuldigde deelnamekosten. Bij annulering door de cursist(e) binnen 14 t0t en met 8 volle dagen voor de dag van aanvang van de les of cursus, verplicht de cursist zich tot betaling van 25% procent van de verschuldigde deelnamekosten. Bij bij annulering binnen 21 tot en met 15 dagen voor de dag van aanvang van de les of cursus verplicht de cursist zich tot betaling van 10% van de verschuldigde deelnamekosten. In overige gevallen wordt het volle deelnamebedrag gerestitueerd. Alles telkens met inachtneming van het gestelde in de vorige paragraaf.

5.5 In uitzonderingsgevallen, uitsluitend ter beoordeling van TH, kan van de voornoemde termijnen ten voordele van de cursist worden afgeweken.

6. Schade en Verzekering

6.1 TH is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, veroorzaakt door de cursist(e) en door deze toegebracht tijdens de lessen aan personen, dieren of goederen van derden.

6.2 Indien de cursist(e) tijdens de lessen een paard gebruikt, geldt deze uitsluiting van aansprakelijkheid ook voor enige schade toegebracht tijdens die lessen door dat dier.

6.3 Door een les of cursus te boeken geeft de cursist aan dat hij/zij tijdens de les of cursus verzekerd is tegen claims op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

6.4Door een les of cursus te boeken geeft de cursist aan dat hij/zij tijdens de les of cursus verzekerd is tegen ziektekosten.

7. Rechten op fot0-, film- en onderwijsmateriaal

7. 1 Het is een ieder verboden om, behoudens na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door TH, tijdens de lessen of cursussen te fotograferen en/of te filmen en/of  audio-opnamen te maken.

7.2 Het is een ieder verboden foto’s, films en welke andere vorm van geluid- en/of beeldopnamen ook, genomen tijdens lessen en/of cursussen,  geheel of gedeeltelijk op welke wijze ook te publiceren of publiek te maken,  behoudens na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door TH.

7.3 Fot0’s en/of video’s en/of films die tijdens lessen of cursussen door of namens TH worden gemaakt kunnen zonder voorafgaande toestemming door wie ook en zonder enige vergoeding door of namens TH worden gebruikt in haar les- en/of promotiemateriaal.

7.4 Het is de cursist verboden om, behoudens na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming namens TH, enig materiaal (of deel daarvan) dat is gebruikt voor het onderwijs op welke wijze ook te publiceren of openbaar te maken.

8. Onderwijsmethoden

8.1 Van de lessen en cursussen worden vorm, inhoud en lesmethoden vastgesteld door TH.

8.2 TH behoudt zich het recht voor om in het kader van coaching van mens en paard, zowel haar opinie te uiten over de handelwijze, uitstraling en persoonlijke ontwikkeling van de cursist als over de aard en de opleiding van het paard dat voor de cursus wordt gebruikt.

9. Gasten

9.1 Indien de cursist een of meer gasten naar de les of cursus wil meenemen, dient daartoe vooraf met TH tot overeenstemming te worden gekomen. Die overeenstemming kan inhouden dat de gast voor diens aanwezigheid een bedrag betaalt als toehoorder.

9.2 De cursist aanvaardt de eventuele aanwezigheid bij de les of cursus van personen die op verzoek van TH aanwezig zijn.

9.3 Op gasten zijn deze Algemene Voorwaarden mutatis mutandis van toepassing.

 versie 2015/1